Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że z dniem 21.09.2023 r. zmianie uległ adres siedziby urzędu gminy.

Nowy adres to:

Gmina Juchnowiec Kościelny
Jaśminowa 19
16-061 Juchnowiec Kościelny

Gmina Juchnowiec Kościelny w roku 2023 otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 10 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tej dotacji zakupione zostały 4 komplety ubrań specjalnych i jedna para butów specjalnych.
Wójt Gminy Krzysztof Marcinowicz przekazał zakupione wyposażenie jednostkom OSP: Juchnowiec Dolny, Lewickie, Hermanówka i Wojszki.
Pomoc ta odciążyła budżet gminy, przeznaczony na zakupy sprzętu i umundurowania.

W związku z przystąpieniem Gminy Juchnowiec Kościelny do opracowania oceny potrzeb zdrowotnych i oczekiwań w zakresie zdrowia publicznego mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny celem sporządzenia „Lokalnej Strategii Polityki Zdrowotnej na lata 2023-2028 dla Gminy Juchnowiec Kościelny” zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie anonimowej ankiety znajdującej się na stronie https://forms.gle/vEJkbXGiJq1w4ruy8

Cel
Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Dla kogo
Webinarium jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami.

Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032 Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż przystępuje do złożenia, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.

Dotacje udzielane będą na wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:

- kserokopią aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;

- zgodą współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie);

informacją o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;

Ocenę Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia          2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

- kopię skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych złożonego w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2,

- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub na stronie internetowej https://juchnowiec.gmina.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Plac Królowej Rodzin 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2023 r. Wskazany 2 - dniowy termin wynika z faktu krótkiego czasu na złożenie przez urząd wniosku do WFOŚiGW.

Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.:  85 719 50 60.

 

3 sierpnia 2023 r. ruszył nabór wniosków o dotacje z Programu Moja Woda. Można uzyskać wsparcie na:
-montaż, budowę i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”;
-retencjonowanie w gruncie i na dachach;
-wykorzystywanie zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

W związku z Zarządzeniem Nr ORG.120.15.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia  12 lipca 2023r. informujemy, iż dzień  14 sierpnia 2023r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.   W tym dniu Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny będzie nieczynny.
W zamian za dzień 14 sierpnia 2023r. wyznacza się dzień 19 sierpnia 2023r. (sobota) dniem pracy (7.30 – 15.30).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, dotyczące realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Regulamin oraz Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024, znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym informujemy, iż rozpoczęła się na terenie gminy kontrola mająca na celu zweryfikowanie posiadania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także częstotliwości i sposobu ich opróżniania.
Mając powyższe na uwadze, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 20 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi
40 260,00 zł w tym wkład własny 20 260,00 zł pochodzący z wpłat rodziców Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie wycieczek szkolnych uczniom Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie. Uczniowie klasy I-III pojadą na jednodniową wycieczkę do Białowieży, a klasy IV-VIII na trzydniową wycieczkę do Krakowa. Plan takich podróży jest zgodny z obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2023 roku: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Wielkich Polaków, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki, Odkrywamy Skarby Wsi. Z dotacji może być sfinansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. 
Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy: 
1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, 
2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat, 
3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Juchnowiec Kościelny. Hydranty są elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych.
Prawo do uruchomienia hydrantów mają Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz służby ratownicze straży pożarnej.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinarium (seminarium online) „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną” organizowane
w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Webinarium odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (10:00-14:10).

Projekt „Trenuj z Wojskiem Wiosna-Lato”.  Poniżej najważniejsze szczegóły:
- To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego chętnego Polaka.
- Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę, są bezpłatne i są prowadzone przez wojskowych instruktorów.
- Podczas szkoleń uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne.
- Będą szkolić się z podstaw posługiwania się bronią, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach, reagowania na sygnały alarmowe, udzielania pomocy medycznej, itd.
- Szkolenia prowadzić będą najbardziej doświadczeni żołnierze, często weterani misji zagranicznych.
- Zgłoszenie na szkolenie jest bardzo uproszczone – wystarczy podać imię, nazwisko, wiek i kontakt w dowolny sposób (e-mail, telefon, komunikator, osobiście).
- W szkoleniach mogą wziąć udział obywatele polscy w wieku 15-65 lat. Podczas szkoleń organizatorzy zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie.