Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez realziację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny  
Termin składania ofert – do dnia 13 marca 2024 r.

Informujemy, że w terminie od 07 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 13, pokój nr 109 odbędzie się wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo – kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Lewickie, Lewickie Kolonia, Hermanówka, Ogrodniczki, Rumejki, Janowicze, Janowicze Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny.

W dniu 13 lutego 2024r. do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego oraz zawiadomienie o zmianie terminu zgromadzenia organizowanego przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 

Termin zgromadzenia:

20 lutego 2024r. (wtorek) w godz. 11.00-16.00

Na podstawie Uchwały Nr LVI/580/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 listopada 2023 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2023r. poz.5873) przyznano dotacje:

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  
Termin składania ofert – do dnia 4 marca 2024 r.

Szczegóły w załączeniu:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, 
Panujące w sezonie zimowym 2023/2024 warunki atmosferyczne (opady śniegu, deszczu, oblodzenie i znaczne wahania temperatury) powodują pogorszenie stanu dróg o utwardzonej nawierzchni jak i dróg gruntowych na terenie naszej gminy.

Informujemy, że w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 13, pokój nr 109 odbędzie się  wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo – kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Szerenosy – Juchnowiec Dolny – Biele, Wólka, Rostołty, Klewinowo, Tryczówka, Wojszki, Złotniki gm. Juchnowiec Kościelny.

Szczegóły w ogłoszeniu

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Zmienia się wnętrze Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym. Dzięki projektowi „Zakup wyposażenia do Pracowni Edukacji Artystycznej” uczestnicy zajęć mogą pracować w komfortowych warunkach, mając do dyspozycji m.in. projektor z elektrycznym ekranem i nowoczesny stół modułowy. Wcześniej w pracowni przeprowadzono remont, a dzisiaj prowadzonych jest tam szereg zajęć, które pozwalają rozszerzyć ofertę kulturalną gminy.

Szanowni mieszkańcy,  w związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały  zaleganie  grubych warstw śniegu i lodu na dachach budynków, co zwiększa ryzyko uszkodzenia obiektów budowlanych lub ryzyko zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, przypominamy, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH W PODATKACH 

Od roku 2024 zostały wprowadzone indywidualne numery rachunków bankowych do płatności podatków. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na wskazany na decyzji wymiarowej numer rachunku bankowego.

Główny Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, iż w styczniu 2024 roku kontynuuje realizację statystyki publicznej, czyli badań ankietowych przeprowadzanych wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

rząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30).

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny – termin składania wniosków do 12 stycznia 2024r. w załączeniu: