Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym informuje, że w dniu 06.03.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał komunikaty:

  1. o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie: manganu 80 mg/l, mętności – 1,9 NTU oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w 1 ml wody w ilości 230 jtk/1 ml,
  2. o niewłaściwej jakości wody w wodociągu w Ignatkach-Osiedlu, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w 1 ml wody w ilości 300 jtk/1ml.

Z powyższych komunikatów wynika, że powyższe wartości przekroczeń nie stwarzają istotnego zagrożenia dla konsumentów. Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem zgodnej z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

Pogorszenie jakości wody wynika z obecnie realizowanej inwestycji, obejmującej modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie. Wykonawcą robót jest INSTALCOMPACT Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie Podgórnym s.c. Planowany termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 3 czerwca 2024 r.

Wykonawca zobowiązał się do wykonywania robót na stacji uzdatniania wody w sposób zapewniający ciągłą pracę istniejącej stacji i gwarantujący utrzymanie właściwego stopnia uzdatniania wody i wydajności. Z uwagi na fakt, iż w ramach ww. zadania przebudowany również będzie układ technologiczny uzdatniania wody, w okresie realizacji  robót, w koniecznych przypadkach, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do miejscowości zasilanych ze stacji wodociągowej w Kleosinie: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin oraz Ignatki-Osiedle.  Ponadto, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości poboru wody, może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody oraz częściej odczuwalne przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia wynikające z modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie, realizowanej w celu poprawienia jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy, w odpowiedniej ilości wody oraz odpowiednim ciśnieniu, serdecznie przepraszamy.