W dniu 7 marca 2024 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) na realizację zadania publicznego pt. „XVI Mistrzostwa Polski Seniorów w Koluchstyl” przez Klub Sportowy „SUMO KOLUCH”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Uwagi można składać do dnia 25.03.2024 r.

Rozstrzygnięcie

W załączeniu szczegóły wraz z ofertą