W dniach 06.05.2024 r. – 10.06.2024 r. będą trwały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny na podstawie zarządzenia nr ORG.0050.605.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w następujących formach:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania poniżej), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny, biuro podawcze na parterze budynku) w terminie trwania konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz online dostępny po kliknięciu w link: https://forms.gle/zwkmMW9fr2XHc6Rr8
  • ustnie do protokołu podczas zbierania uwag ustnych w świetlicy w Klewinowie w dniu 20 maja 2024 r. w godzinach 17.00-19.00;
  • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu
    21 maja 2024 roku w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Urzędu Gminy (ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny), sala konferencyjna na parterze budynku.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) konieczne jest określenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wskazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR. Z całości lub części obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, który nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy i obejmować więcej niż 30% mieszkańców gminy. Zarówno obszar zdegradowany jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do - wyznaczonego w procesie diagnostycznym - obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny oraz dokument Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Juchnowiec Kościelny (https://bip.juchnowiec.gmina.pl/konsulta_spoleczn_2010.html) oraz w siedzibie Urzędu Gminy (ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny) w pokojach 205 i 206 na I piętrze w godzinach pracy Urzędu tj. godz. 9.00 – 17.00 (pon.) oraz 7.30 – 15.30 (wt. – pt.).

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

formularz zgłaszania uwag_delimitacja_Juchnowiec Kościelny.pdf

formularz zgłaszania uwag_delimitacja_Juchnowiec Kościelny