Podczas czwartkowej XVIII sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny radni (przy 14 głosach za i jednym wstrzymującym) udzielili absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. W tym miejscu warto podkreślić, że gmina Juchnowiec Kościelny za swoją politykę finansową została również doceniona przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W przygotowanym przez naukowców Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok gmina Juchnowiec Kościelny została sklasyfikowana na 19. miejscu spośród 1547 gmin wiejskich! 

To ogromne wyróżnienie i docenienie pracy juchnowieckich samorządowców. Nasza gmina wyprzedziła w zestawieniu ponad 1500 gmin wiejskich i została zdecydowanie najlepiej oceniona ze wszystkich gmin wiejskich Podlasia (kolejne miejsca zajęły Szumowo – 33. oraz Wysokie Mazowieckie – 44.). 

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest to zestawienie kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad Rankingiem, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przebadali niemal 2 800 gmin, miast i powiatów, wykorzystując do pomiarów obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.

Opracowując ranking, zespół badawczy wybrał siedem najważniejszych i najczęściej omawianych w literaturze ekonomicznej wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relacja zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.