Z przesłanej przez PUHP „LECH” Sp. z o.o. informacji dotyczącej uciążliwości odorowych wynika, iż na wskazane uciążliwości wpływ mają dwa czynniki:

  1. Przerwa technologiczna spalarni odpadów (wznowienie dostaw do spalarni nastąpi 28.09.2020 roku). Obecnie odpady zmieszane (w standardowych warunkach spalane w spalarni) są kierowane do ZUOK w Hryniewiczach jako instalacji zastępczej, gdzie zostają poddane sortowaniu. Pozostałości po sortowaniu są magazynowane na terenie Zakładu, co może powodować uciążliwość odorową. Po wznowieniu pracy spalarni odpady zostaną przetransportowane do spalarni celem ich utylizacji.
  2. Wysoka amplituda temperatur sprzyjająca nocnemu i porannemu parowaniu ze stawów odciekowych i magazynów pozostałości po sortowaniu odpadów.

PUHP „LECH” Sp. z o.o. poinformowała jednocześnie, iż kwatera składowiska jest odgazowywana czynnie w trybie ciągłym, a na kwaterę składowiska dostarczane są odpady w znikomej ilości, nie powodujące uciążliwości odorowych.