Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

Lp. Nazwa składnika majątkowego Nr inwentarzowy Rok produkcji /wytworzenia Cena wywoławcza
1. Pług jednostronny PJ-30P/m 6-9 2006 2 000,00
2. Pług jednostronny PJ-30P/m 6-10 2006 2 000,00
3. Zamiatarka AGATA ZM-2000 6-21 2010 1 000,00
4. Piaskarka P1D 6 - 12 2007 3 000,00
5. Piaskarka P1D 6-16 2007 3 000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10.

Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze tj. w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu 85 713 28 94.

Wyżej przedstawione przedmioty można oglądać w bazie transportowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Szkolna 1A, 16-061 Juchnowiec Górny w dniach od 28.09.2020r. do 07.10.2020r. w godzinach 10:00 – 16:00 (poniedziałki) i 8:00 – 15:00 (od wtorku do piątku), po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod nr telefonu 85 713 28 94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w tabeli, mogą składać pisemne oferty zawierające:

  1. dane oferenta; w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania) natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek: nazwę, adres i siedzibę,
  2. wykaz składników majątku ruchomego objętego ofertą,
  3. ceny oferowane za poszczególne składniki majątku ruchomego,
  4. warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,
  5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych w dniu 09.10.2020r.” należy składać w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny najpóźniej do godz. 9:00 w dniu przetargu.

Komisja przetargowa odrzuca oferty, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu, bądź gdy nie zawierają wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Wójt
Krzysztof Marcinowicz