Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia II.2.2. Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ A

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza do składania wniosków na realizację projektów tworzących lub rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów tworzących lub rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m.in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności. Wsparcie otrzymają projekty infrastrukturalne wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej stanowiącymi element uzupełniający projektu.

Termin naboru wniosków: od 5 października 2020r. od godz. 8.00 do 19 października 2020r. do godz. 15.00.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
  • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi: 85%

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 800 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 800.000,00 PLN.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

NABÓR nr 9/2020 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu RPO WP 2014-2020.

Szczegółowe informacje o naborze