Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (OPERATORZY)

LGD Puszcza Knyszyńska do udziału w konkursie zaprasza podmioty (operatorów), którzy udzielą mieszkańcom obszaru LGD bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ projektu nr 3 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

Wnioski mogą składać podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Termin naboru wniosków: od 5 października 2020r. od godz. 8.00 do 19 października 2020r. do godz. 15.00.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1.174.472,21 PLN.
Nabór dotyczy projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

NABÓR nr 10/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 3 RPOWP 2014-2020.

Szczegółowe informacje o naborze