Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki oceny wniosków - listę podstawową i rezerwową.
Osoby z listy podstawowej będą wzywane telefonicznie do podpisania Umowy powierzenia grantu. Przewidywany termin podpisywania umów to 22-30 grudnia 2021 r. Dla zabezpieczenia zwrotu grantu Grantobiorca jest zobowiązany podpisać weksel in blanco na rzecz Grantodawcy.

Lista rankingowa podstawowa
Lista rankingowa rezerwowa

Dalsze kroki:
1.    Podpisanie umowy z gminą (weksel in blanco)
2.    Wybór wykonawców i umowa z wykonawcą
3.    Realizacja inwestycji
4.    Odbiór inwestycji - protokół odbioru, zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
5.    Opłacenie faktury ze środków własnych
6.    Wniosek o wypłatę grantu do gminy
7.    Refundacja poniesionych kosztów

Przypominamy, że dopiero po podpisaniu umowy z gminą można rozpoczynać realizację projektu tj. wybrać wykonawcę instalacji. Przed wyborem wykonawcy należy przeprowadzić rozeznanie rynku poprzez przesłanie zapytania ofertowego do minimum 3 przedsiębiorstw. Instalacja ma spełniać minimalne parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do Regulaminu.
Proszę pamiętać, że gmina refunduje 65% wartości instalacji. Warunkiem wypłaty jest:
1.    sporządzenie protokołu odbioru instalacji,
2.    zatwierdzenie protokołu odbioru przez Gminę oraz inspektora nadzoru
3.    opłacenie faktury dla Wykonawcy w całości
4.    złożenie wniosku o wypłatę grantu wraz załącznikami do gminy

Prosimy o ponowne szczegółowe zapoznanie się z regulaminem, wzorem umowy powierzenia grantu oraz wnioskiem o wypłatę grantu.

https://juchnowiec.gmina.pl/index.php/aktualnosci/610-zielone-granty-w-gminie-juchnowiec-koscielny-niezbedne-dokumenty-i-zasady-przyznawania-grantow


W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 85 719 66 79, 85 713 28 95.