Podczas spotkania omówione zostaną założenia i harmonogram prac projektowych, przedstawiony będzie zakres pozyskanych już informacji oraz co najważniejsze – mieszkańcy zostaną zaproszeni do aktywnej współpracy w tworzeniu projektu.
Spotkanie prowadzi na zlecenie Stowarzyszenia BOF firma Via Vistula.
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2022 r. o godz. 18:00 w formule online na platformie MS Teams

Link dostępu do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZjODA3ZTktMjhjNS00ODZjLTgwNDktZTNjMWFiZTQ2NDk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f67be7e7-3c39-48fa-b4eb-376b4c8c2697%22%2c%22Oid%22%3a%22951bc1ef-c528-45d2-a7c1-98de03f995b4%22%7d

Zachęcamy również do śledzenia informacji na stronie www.bof.org.pl w zakładce SUMP BOF oraz na Facebooku SUMP BOF