Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym informujemy, iż rozpoczęła się na terenie gminy kontrola mająca na celu zweryfikowanie posiadania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także częstotliwości i sposobu ich opróżniania.
Mając powyższe na uwadze, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej gminy www.juchnowiec.gmina.pl w zakładce Ochrona środowiska lub jest do pobrania w formie papierowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Plac Królowej Rodzin 1.
W celu usprawnienia i ułatwienia mieszkańcom możliwości przekazania danych, prosimy wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z załącznikami złożyć w zamkniętych kopertach do sołtysa miejscowości do dnia 31 lipca 2023 roku. Zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości, nie przedkładać zgłoszeń indywidualnie.
Jednocześnie informujemy, że po 1 sierpnia 2023 roku, rozpoczną się kontrole indywidualne mieszkańców, którzy do dnia 31 lipca br., nie złożą stosownego zgłoszenia zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Stąd, kserokopie ww. dokumentów należy dołączyć do zgłoszenia.  
Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć usługę odbioru nieczystości płynnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny znajduje się na stronie urzędu w zakładce Gmina.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych  do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż art. 10 ww. ustawy przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych we wskazanej ustawie.


Druk do pobrania ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW [.doc]