Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032 Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż przystępuje do złożenia, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.

Dotacje udzielane będą na wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:

- kserokopią aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;

- zgodą współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie);

informacją o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;

Ocenę Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia          2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

- kopię skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych złożonego w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2,

- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub na stronie internetowej https://juchnowiec.gmina.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Plac Królowej Rodzin 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2023 r. Wskazany 2 - dniowy termin wynika z faktu krótkiego czasu na złożenie przez urząd wniosku do WFOŚiGW.

Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.:  85 719 50 60.