Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (prowadzona jest działalność gospodarcza np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, rodzinne ogrody działkowe)
(możliwość wyłączenia się z zorganizowanego przez Gminę Juchnowiec Kościelny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
UWAGA!!!
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - począwszy od 23 września 2021 r. przestał obowiązywać przepis stanowiący, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Tym samym, od dnia 1 stycznia 2022 r. wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostają włączeni do systemu gminnego.
W celu wyłączenia się z systemu, właściciele ww. nieruchomości mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, do dnia 20 grudnia 2021 r. włącznie, złożyć Wójtowi Gminy, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę.
Oświadczenie powinno zostać złożone przez właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy:
1) nieruchomość jest wyłączona z systemu gminnego na podstawie wcześniej złożonego w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oświadczenia (właściciel nieruchomości ma zawartą umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady, posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej);
2) właściciel nieruchomości jest objęty systemem gminnym (usługa odbioru i zagospodarowania odpadów była świadczona przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu organizowanym przez Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny).
W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku.
W przypadku niezłożenia oświadczenia lub złożenia oświadczenia bez kopii umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady, posiadającym wpis do RDR, właściciel nieruchomości zostanie włączony do systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych organizowanego przez Gminę.
Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 20 grudnia 2021 r.:
1)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Kościelny.
2)    ePUAPem
3)    do skrzynki odbiorczej ustawionej w budynku Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 9.00 - 17.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z tut. Urzędem pod numerem tel.:
85/7195060 lub 85/7132891.

Wzór oświadczenia