DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie wieloletnie „Budowa części ulicy Kwiatowej w m. Ignatki, ulicy Borsuczej w m. Księżyno i części drogi gminnej na dz. 440 w m. Księżyno”
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 175G/RFRD/2021 zawartej 29.12.2021 r. z Wojewodą Podlaskim.
Wartość dofinansowania wyniesie 912 620,44 zł, co stanowi 37,30% kosztów objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 2 574 025,46 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: czerwiec 2021 r. – czerwiec 2022 r.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie ulica Kwiatowa i ul. Borsucza. Powstaną łącznej 948 m jezdni, 766m chodnika i 873 m odwodnienia.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie ulica Kwiatowa i ul. Borsucza. Powstaną 3 odcinki o łącznej długości 948 m.