Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 17 listopada 2023 r. (piątek) na godz. 12.00, LVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2022/2023.
 5. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
  1. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
  4. w sprawie rozpatrzenia wniosku,
  5. w sprawie rozpatrzenia skargi,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Juchnowiec Kościelny,
  7. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych,
  8. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
  9.  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  10.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup
  11. posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu a lata 2004-2028”,
  12.  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.
  13. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
  14. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035.
 7. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska