Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 26 marca 2024 r. (wtorek) na godz. 14.00, LX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 4. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych na kadencję 2024-2027:
  1. przedstawienie opinii przez zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  2. wybór komisji skrutacyjnej,
  3. głosowanie tajne nad wyborem ławnika,
  4. stwierdzenie wyboru ławnika – projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2024-2027.
 5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
  1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Juchnowiec Kościelny,
  2. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 6. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska