Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 30 maja 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14.00, XXXIX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVII/2022 i N XXXVIII/2022.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021r.
6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
9. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom stypendiów,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
f) w sprawie zaleczenia do kategorii dróg gminnych publicznych
g) w sprawie rozpatrzenia wniosku,
h) w sprawie rozpatrzenia wniosku,
i) w sprawie rozpatrzenia skargi,
j) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/151/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Kościelny i Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Dolny i obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny),
k) w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
l) w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok,
m) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.
10. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2021 r.
10.1. Debata radnych oraz mieszkańców gminy nad raportem o stanie gminy.
10.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny wotum zaufania.
11. Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
11.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
11.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu.
11.3. Odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
11.4. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 r.
11.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.
11.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.
12. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska