Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14.00, XLVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Nr XLIV/2022.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)    w sprawie rozpatrzenia wniosku,
b)    w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelnym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2023”,
c)    w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu obliczenia wysokości zwrotu kosztu przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych,
d)    w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
e)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f)    w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
g)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2025 wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032.
6.    Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
7.    Sprawy bieżące.
8.    Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska