Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) na godz. 14.30, XLIX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji i Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2023 rok.
b) w sprawie rozpatrzenia wniosku,
c) w sprawie rozpatrzenia wniosku,
d) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku,
e) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
f) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu obliczenia wysokości zwrotu kosztu przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych,
h) w sprawie wyodrębnieni środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny,
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele (gm. Juchnowiec Kościelny) – budowa ścieżki rowerowej,
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Złotniki (gm. Juchnowiec Kościelny),
k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny),
l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne Nr 2111B w m. Księżyno (gm. Juchnowiec Kościelny),
m) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
n) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
o) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom,
p) w sprawie rozpatrzenia wniosku,
q) w sprawie rozpatrzenia wniosku,
r) w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania, na które udzielono dotacji,
s) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
t) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030.
6. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska