Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 19 lipca 2023 r. (środa),na godz. 14.00, LIII-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
b)    w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych,
c)    w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d)    w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok,
e)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030,
4.    Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.