Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 27 września 2023 r. (środa) na godz. 13.30, LV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 4. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych w 2023
 5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
  2. w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
  6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035,
 6. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska