W dniu 11 maja 2018 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach” Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Dorożki poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej. Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności.


Koszty kwalifikowalne projektu: 150 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 79 500,00 PLN