Nr umowy o powierzenie grantu:

1704/2020 z dnia 23.04.2020 r.

Termin realizacji:

24.10.2020 r.

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu umożliwi nauczycielom i uczniom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach pracy zdalnej.

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.

Realizacja projektu:

Gmina Juchnowiec Kościelny z otrzymanych środków zakupiła 27 laptopów oraz 1 tablet, które zostały przekazane trzem szkołom zlokalizowanym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny z przeznaczeniem do nauki zdalnej.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

Kwota dofinansowania: 70 000,00 PLN,