Zestaw logotypów zawierający od lewej: logo Funduszy europejskich Program Regionalny, flaga Rzeczpospolitej Polski, logo województwa podlaskiego oraz logo europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i kulturalnych oraz aktywizację społeczności w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Juchnowiec Kościelny.

Planowane efekty:

Lp. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa
1. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno – zawodowej [szt.] 1
2. Liczba wspartych obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 2

Wartość projektu:  764 044,37 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   289 285,71 PLN