Grafika LOGO

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 80 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny od 2023r.
Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Juchnowiec Kościelny.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) = 80 szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) (MgCO2) = 254,12 MgCO2
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych = 0,33(MWe)
4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] = 312,95MWhe/rok

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 999 980,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 299 987,00 PLN

Numer projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0925/20
Numer umowy: UDA-RPPD.05.01.00-20-0925/20-00