Logo Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa integracji i aktywizacja społeczności lokalnej w Klewinowie.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remont, termomodernizację i wyposażenie budynku świetlicy w Klewinowie oraz zaoferowanie dzieciom, młodzieży i rodzicom różnorodnych zajęć.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
1. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt.
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 878 990,02 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 346 577,03 PLN

Numer projektu: WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21
Numer umowy: UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00