Na  podstawie ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.217 z późn.zm.) i w związku z zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027 spośród osób zamieszkujących na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, podaje się do wiadomości liczbę łączników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w marcu 2024 r. przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny.

Szczegółowe informacje

Z powodu zmiany siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym w dniach 23-27 listopada 2023 roku (czwartek - poniedziałek) biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym będzie nieczynne.
Od 28 listopada 2023 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym mieści się przy ul. Lipowej 10 w Juchnowcu Kościelnym.

Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

Informujemy, że Zespół KDK Info, korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, organizuje bezpłatne szkolenia pn. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności”. Inicjatywa dedykowana jest głównie rolnikom i osobom zatrudnionym w rolnictwie, które rozpoczynają lub planują rozwinąć działalność produkcyjno-sprzedażową.

W programie znajdą się m.in. treści z zakresu sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego, organizacji i tworzenia lokalnych systemów żywnościowych, reklamy w portalach społecznościowych, np. Facebook, YouTube, Google+ itd. oraz zakładania sklepu internetowego.

W dniach 20.10.2023 r. – 3.11.2023 r. będą trwały konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 r.” na podstawie załączonego zarządzenia Nr ORG.0050.532.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 października 2023 r. Uwagi i opinie można zgłaszać na załączonym formularzu, który należy dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny lub przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że z dniem 21.09.2023 r. zmianie uległ adres siedziby urzędu gminy.

Nowy adres to:

Gmina Juchnowiec Kościelny
Jaśminowa 19
16-061 Juchnowiec Kościelny

Gmina Juchnowiec Kościelny w roku 2023 otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 10 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tej dotacji zakupione zostały 4 komplety ubrań specjalnych i jedna para butów specjalnych.
Wójt Gminy Krzysztof Marcinowicz przekazał zakupione wyposażenie jednostkom OSP: Juchnowiec Dolny, Lewickie, Hermanówka i Wojszki.
Pomoc ta odciążyła budżet gminy, przeznaczony na zakupy sprzętu i umundurowania.

W związku z przystąpieniem Gminy Juchnowiec Kościelny do opracowania oceny potrzeb zdrowotnych i oczekiwań w zakresie zdrowia publicznego mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny celem sporządzenia „Lokalnej Strategii Polityki Zdrowotnej na lata 2023-2028 dla Gminy Juchnowiec Kościelny” zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie anonimowej ankiety znajdującej się na stronie https://forms.gle/vEJkbXGiJq1w4ruy8

Cel
Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Dla kogo
Webinarium jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami.

Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032 Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż przystępuje do złożenia, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.

Dotacje udzielane będą na wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:

- kserokopią aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;

- zgodą współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie);

informacją o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;

Ocenę Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia          2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

- kopię skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych złożonego w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2,

- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub na stronie internetowej https://juchnowiec.gmina.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Plac Królowej Rodzin 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2023 r. Wskazany 2 - dniowy termin wynika z faktu krótkiego czasu na złożenie przez urząd wniosku do WFOŚiGW.

Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.:  85 719 50 60.

 

3 sierpnia 2023 r. ruszył nabór wniosków o dotacje z Programu Moja Woda. Można uzyskać wsparcie na:
-montaż, budowę i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”;
-retencjonowanie w gruncie i na dachach;
-wykorzystywanie zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

W związku z Zarządzeniem Nr ORG.120.15.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia  12 lipca 2023r. informujemy, iż dzień  14 sierpnia 2023r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.   W tym dniu Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny będzie nieczynny.
W zamian za dzień 14 sierpnia 2023r. wyznacza się dzień 19 sierpnia 2023r. (sobota) dniem pracy (7.30 – 15.30).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, dotyczące realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Regulamin oraz Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024, znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym informujemy, iż rozpoczęła się na terenie gminy kontrola mająca na celu zweryfikowanie posiadania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także częstotliwości i sposobu ich opróżniania.
Mając powyższe na uwadze, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.