13 lipca 2022 r. o godz. 17 odbędą się konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035. Zapraszamy mieszkańców gmin: Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Zabłudów.
Miejsce spotkania: Ignatki-Osiedle, ul. Jeździecka 6, świetlica.

Więcej informacji na www.bof.org.pl  zakładce „SUMP BOF”.

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę.
Zgłaszanie wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środków trwałych) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się samodzielnie, poprzez aplikację publiczną.

W dniu 29 czerwca 2022 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS „Amator” i LUKS „Księżyno” przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Juchnowcu Górnym.

obrębu geodezyjnego Juchnowiec Dolny i Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Dolny i obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwały Nr XIII/151/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Dolny i Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Dolny i obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny) oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) Część działki nr geod. 125/2 o pow. 0,4700 ha, KW BI1B/00106166/2, obręb 3 - Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
3) działka nr 267/1 o pow. 0,1407 ha, KW BI1B/00071289/5, obręb 5- Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 29 lipca 2022 r. (piątek). Pełne ogłoszenie dostępne na stronie: https://bip.juchnowiec.gmina.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny o jej wypełnienie.
Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=d5806a51&&b=020a13b59a&&c=6da36905

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż z dniem 17 czerwca 2022 r. weszła w życie nowa uchwała Nr XXXIX/421/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 maja 2022r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom  stypendiów, z którą należy zapoznać się przed złożeniem wniosku do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia za dany rok szkolny wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 30 czerwca zgodnie z załączonym wzorem.

Gminna Biblioteka  Publiczna w Juchnowcu Kościelnym zaprasza we wtorek, 21 czerwca 2022r.  o godz. 11:00 na spotkanie autorskie on-line z Justyną Bednarek (transmisja na żywo na fanpage`a Biblioteki na Facebooku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym).

Tematem rozmowy będzie lektura szkolna „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”. Książka opowiada o tym, jak zaginione skarpetki ruszają w świat, robią zawrotne kariery i mają świetne przygody: zostają gwiazdami filmowymi, detektywami, mysimi mamami albo po prostu uszczelniają wronie gniazdo.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 296 o powierzchni 0,0200 ha, KW BI1B/00071180/1, obręb 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/4 o powierzchni 0,1522 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek). Ogłoszenie dostępne na stronie: https://bip.juchnowiec.gmina.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

Zobaczcie, jak wygląda program DNI ZIEMI JUCHNOWIECKIEJ 2022 i rezerwujcie czas od 9 do 13 czerwca. Będą koncerty, spotkania, pokazy, mnóstwo zabawy. Zapowiadają się dni pełne mocy i energii. Bądźmy razem, świętujmy razem. Do zobaczenia!!!

Czwartek, 9 czerwca
ROWEROWO-FILMOWY ZAWRÓT GŁOWY
Teren Szkoły Podstawowej w Kleosinie
16.00 – bezpłatne atrakcje dla dzieci (zjeżdżalnie, place zabaw), rowerowy tor przeszkód i miasteczko ruchu drogowego
17.00 – bezpłatny serwis rowerowy
18.30 – pokaz akrobacji rowerowych
19.30 – rozstrzygnięcie konkursu na logo ścieżki rowerowej
21.00 – plenerowy pokaz filmu „Moonfall”

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi znakowania rowerów podczas pikniku rowerowego, który odbędzie się 9 czerwca 2022r. (czwartek) w Kleosinie informujemy, że do znakowania rowerów niezbędny jest dowód zakupu roweru oraz dowód osobisty.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 6.06.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w obrębie 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 479 o pow. 0,0217 ha (Wykaz nr 4.2022). http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.htm

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 6.06.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 77/28 o pow. 0,0146 ha (Wykaz nr 5.2022). Wykaz dostępny na stronie: http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.htm