Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym pn. „Możliwości współpracy i pozyskiwania środków finansowych w przyszłej perspektywie finansowej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska.”

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z warunkami i możliwościami pozyskiwania środków finansowych w ramach przedsięwzięć i celów LGD Puszcza Knyszyńska w perspektywie finansowej 2021-2027 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów, przedsięwzięć i wskaźników lokalnej strategii rozwoju.

Spotkanie konsultacyjne zorganizowane zostanie w dniu 25 sierpnia 2022 roku w godzinach 10.00-14.00, w świetlicy wiejskiej w Ignatkach - Osiedlu, ul. Jeździecka 6.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub  zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on  z  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Deklarację można złożyć:

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na projekt „Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach”.
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową budynku o garaż OSP. Obiekt ten jest budowany na potrzeby społeczno-kulturalne aktywnie działających mieszkańców wsi Koplany. Inwestycja przyczynia się do wsparcia zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie rozwiązań OZE i termomodernizację.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39 Złotniki - cena wywoławcza stawki czynszu 300,00 zł rocznie, który miał odbyć się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym w dniu 29 lipca 2022 r. o godzinie 11:00. Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

Tytułem „Lodołamacza” wyróżniane są instytucje, firmy i osoby, które jako cel działalności stawiają sobie eliminowanie barier społecznych, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.

To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, ale i na równi przedstawia działania małych i średnich firm. 6 października poznamy ogólnopolskich laureatów konkursu.

13 lipca 2022 r. o godz. 17 odbędą się konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035. Zapraszamy mieszkańców gmin: Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Zabłudów.
Miejsce spotkania: Ignatki-Osiedle, ul. Jeździecka 6, świetlica.

Więcej informacji na www.bof.org.pl  zakładce „SUMP BOF”.

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę.
Zgłaszanie wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środków trwałych) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się samodzielnie, poprzez aplikację publiczną.

W dniu 29 czerwca 2022 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS „Amator” i LUKS „Księżyno” przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Juchnowcu Górnym.

obrębu geodezyjnego Juchnowiec Dolny i Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Dolny i obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwały Nr XIII/151/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Dolny i Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Dolny i obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny) oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) Część działki nr geod. 125/2 o pow. 0,4700 ha, KW BI1B/00106166/2, obręb 3 - Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
3) działka nr 267/1 o pow. 0,1407 ha, KW BI1B/00071289/5, obręb 5- Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 29 lipca 2022 r. (piątek). Pełne ogłoszenie dostępne na stronie: https://bip.juchnowiec.gmina.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny o jej wypełnienie.
Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=d5806a51&&b=020a13b59a&&c=6da36905

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż z dniem 17 czerwca 2022 r. weszła w życie nowa uchwała Nr XXXIX/421/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 maja 2022r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom  stypendiów, z którą należy zapoznać się przed złożeniem wniosku do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia za dany rok szkolny wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 30 czerwca zgodnie z załączonym wzorem.