Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 23.12.2022r. Szczegóły Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informację oraz komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczące zagrożeń wynikających z intensywnych opadów śniegu.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia czynników niekorzystnie działających na obiekt budowlany, takich jak silne wiatry czy intensywne opady właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien każdorazowo zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu, a w przypadku jego braku podjąć działania eliminujące powstałe zagrożenia zdrowia i życia  użytkowników.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność instalacji grzewczych, przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, drożność kominów oraz konieczność odśnieżania dachów obiektów.

Informujemy ponadto, że Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego województwa podlaskiego zostali zobowiązani do podejmowania działań inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych w powyższym zakresie.

Informacja oraz komunikat do pobrania [PDF, 2MB]

W dniu 14 grudnia 2022 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Łączy nas Pasja 2022” przez Klub Sportowy „PASJA KLEOSIN”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 23.11.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 73/5 o pow. 0,0033 ha (Wykaz nr 9.2022). Wykaz dostępny na stronie: https://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK/KTO JEST PODMIOTEM WRAŻLIWYM:
- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- noclegownie albo ogrzewalnie
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- podmioty systemu oświaty
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
- kościoły lub inne związki wyznaniowe
- podmioty prowadzące działalność kulturalną
- podmioty prowadzące działalność archiwalną
- ochotnicze straże pożarne
- placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
- rodzinne domy pomocy
- centra integracji społecznej
- kluby integracji społecznej
- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
- organizacje pozarządowe
- spółdzielnie socjalne

Od dnia 15 listopada 2022r. wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny – pokój nr 4.

W związku z zapisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych uprzejmie informujemy, że Gmina Juchnowiec Kościelny organizuje zakup węgla dla mieszkańców gminy na sezon grzewczy 2022/2023.

W związku z powyższym od dnia 3 listopada 2022 r. ogłasza się nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1497 B  na odcinku  Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny" na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku informujemy, iż:
- do 30.11.22 r. mieszkańcy przyległych posesji mogą zwracać się do biura firmy Drogowiec Sp. z o.o.; Upalna 1A lok. 58; 15-668 Białystok bądź kontaktować się telefonicznie pod nr 796 166 476 celem ustalenia lokalizacji zjazdów.
- jednocześnie informujemy, iż na działki zagospodarowane przewiduje się zjazdy w miejscach istniejących bram.

Wolność, wreszcie Wolność! Wolność na zawsze – cieszyli się Polacy w listopadzie 1918 roku. W piątek, 11 listopada świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody w gminie rozpoczęliśmy nabożeństwem za Ojczyznę w cerkwi w Kożanach. W kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym odbyła się natomiast msza święta w intencji Ojczyzny. Po niej przeszliśmy pod pomnik „Za Wiarę i Wolność”, gdzie złożone zostały wieńce i kwiaty. Biskup Henryk Ciereszko oraz wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz podkreślali, jak wielkim darem jest dar wolności. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych w 1920 roku uroczystości przeniosły się do Ośrodka Kultury. Tam wysłuchaliśmy przepięknego koncertu patriotycznego w wykonaniu chórów Filii Cantus i Chóru SP 47 oraz chóru Ośrodka Kultury VIVA ARTE. Dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski przypomniał też jak odradzała się Niepodległość na terenie juchnowieckiej gminy.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wystosował apel do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych oraz instytucji publicznych z prośbą o mobilizację polskich pacjentów do szczepień przeciw grypie. W swoim oświadczeniu eksperci informują, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zaangażowanie wszystkich przedstawicieli środowisk medycznych w promocję oraz wykonywanie szczepień ochronnych.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z obszaru BOF do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 r.
PRZYJDŹ I WYPOWIEDZ SIĘ!
Biorąc udział w konsultacjach masz realny wpływ na przyszłe inwestycje w Twojej GMINIE!

Przed nami piękna uroczystość 475-lecia powstania Parafii pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym. Fundacja Parafii przez Stanisława Zachariaszewicza Włoszka wiąże się z początkami zorganizowanej Ziemi Juchnowieckiej. Losy naszych terenów pragniemy przypomnieć podczas wyjątkowego spotkania „Dumni z historii”. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 13 listopada o godzinie 17 w Ośrodku Kultury. Dzieje parafii i Ziemi Juchnowieckiej przybliży ksiądz Stanisław Niewiński – autor książek o lokalnej historii i największy znawca juchnowieckich dziejów. Mamy też artystyczną niespodziankę. W Juchnowcu wystąpią zespoły muzyki dawnej. W strojach z epoki Stanisława Włoszka zagrają i zatańczą do muzyki  czasów kształtowania się juchnowieckiej parafii. Na scenie zobaczymy Zespół Muzyki Dawnej „Ars Decorum” oraz Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqa Bialostoceiensis". Piękne stroje, cudowna muzyka, oryginalny taniec… Zapowiada się niepowtarzalny wieczór. Zapraszamy!

11 listopada o godzinie 9 odbędzie się nabożeństwo za Ojczyznę w cerkwi w Kożanach, a o 11.30 rozpocznie się msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym. Po mszy przejdziemy wspólnie na juchnowiecki cmentarz, gdzie pod pomnikiem za „Za Wiarę i Wolność” w asyście Pocztów Sztandarowych złożone zostaną wieńce i kwiaty. Następnie uroczystości przeniosą się do Ośrodka Kultury. Ok. godziny 13 zapraszamy na koncert pieśni patriotycznych. Na scenie wystąpi chór „VIVA ARTE” oraz chóry Filii Cantus i SP 47 Białystok. Będzie też wspólne śpiewanie piosenek legionowych i tradycyjna oraz żołnierska grochówka.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w roku 2022 wsparł finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina otrzymała duże wsparcie w kwocie 42.500 złotych.
Pomoc ta została przeznaczona na zakupy sprzętu i umundurowania.
W dniu 30 października br. zakupiony sprzęt jednostkom OSP oficjalnie przekazał Pan Krzysztof Marcinowicz - Wójt Gminy.

Szanowni mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, informujemy, że w ramach działań podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała tabletki jodku potasu.
Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez MSWiA wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednakże na wszelki wypadek należy się do niego wcześniej przygotować.
Akcja dystrybucji tabletek zostanie rozpoczęta po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w tym zakresie.
Po ewentualnym ogłoszeniu specjalnych komunikatów w środkach masowego przekazu, trzeba będzie udać się do najbliższego punktu w celu otrzymania tabletek.