Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że od dnia 10 maja 2021r. ulegają zmianie zasady funkcjonowania urzędu w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz.861) oraz Zarządzeniem Nr ORG.0050.245.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2021r.

Wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny i obsługi interesantów:
- interesanci będą obsługiwani na piętrach w budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10 oraz przy ul. Plac Królowej Rodzin 1, bez wchodzenia do pokoi, za osłoną zabepieczającą na każdym piętrze,
- przy osłonie w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 1 interesant,
- interesanci obecni w urzędzie zobowiązani będą do zachowania pomiędzy sobą 1,5 m odstępu oraz zasłaniania ust i nosa,
- interesanci będą mieli do dyspozycji płyny do dezynfekcji rąk, znajdujące się przy wejściu do urzędu oraz na każdym piętrze.

Korespondencję do urzędu gminy można składać:
- pocztą tradycyjną,
- ePUAP-em, Cyfrowym Urzędem Wrót Podlasia,
- do skrzynek odbiorczych ustawionych w budynku Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Lipowej 10, na parterze oraz na I piętrze w godzinach pracy urzędu.

Wnioski o wydanie i o utracie dowodu osobistego są składane osobiście lub przez ePUAP.

Uwaga !  Korespondencja składana do skrzynek odbiorczych nie jest potwierdzana interesantowi data wpływu do urzędu I podlega dobowej kwarantannie,  z wyłączeniem ofert składanych w zamkniętych kopertach w trybie zamówień publicznych, konkursów, naboru itp. Zaleca się, aby ważne pisma, odwołania były składane pocztą tradycyjną, ePUAP-em, celem uzyskania potwierdzenia ich nadania.

Ponadto we wszystkich sprawach kontakt z urzędnikami możliwy jest przez Telefon, Internet, ePUAP, Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem apeluję o odpowiedzialne zachowanie i wzajemną troskę. Proszę o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz