Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o grant na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ 4. Projekty grantowe.
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji papierowej  w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 Juchnowiec Kościelny w terminie od 28.04.2021 r. do 31.05.2021 r. do godz. 15:30. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu uważa się:
1. termin wpływu do Urzędu- jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
lub
2. datę nadania przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (w latach 2016 - 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.) Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie: https://juchnowiec.gmina.pl

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń . Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

Skrócone warunki.
Grantobiorcy ( mieszkańcowi ) przysługuje zwrot 65% wydatków inwestycyjnych (poniesionych kosztów) związanych z:
1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna).
2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku.
3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
5. Kosztami przygotowawczymi, w szczególności kosztami dokumentacji technicznej.
6. Podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile nie może zostać odzyskany przez Grantobiorcę lub Grantodawcę na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść 6000,- zł za 1 kWp.

Limity i ograniczenia.
Dla instalacji OZE określa się następujące limity i ograniczenia:
1. Jeden Grantobiorca może złożyć jeden wniosek o grant.
2. Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na instalację OZE.
3. Moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 5kWp.
4. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę na potrzeby budynku mieszkalnego w tym samym okresie rozliczeniowym.
5. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny.
6. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji może nastąpić nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o powierzenie grantu. Termin zakończenia  inwestycji do dnia 31.08.2022 r.

W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców dotyczącymi  naboru wniosków o grant na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, Wójt Gminy wyjaśnia:
1.    osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć wniosek  o grant niezależnie od złożonej w roku 2019 deklaracji udziału w  projekcie w przeprowadzonej ankiecie informacyjnej.
2.    zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w roku 2019 należy udokumentować   fakturą wystawioną przez dostawcę energii, obejmującą okres za rok 2019.


PROSIMY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z  REGULAMINEM ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI ZAŁĄCZONYMI PONIŻEJ:

Regulamin GRANTY PV
Minimalne parametry instalacji
Wniosek o grant
Wniosek o płatność
Umowa o powierzenie grantu
Zarządzenie Nr 050.239.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny