Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki oceny wniosków - listę podstawową i rezerwową.
Osoby z listy podstawowej będą wzywane telefonicznie do podpisania Umowy powierzenia grantu. Przewidywany termin podpisywania umów to 11-20 sierpnia 2021 r. Dla zabezpieczenia zwrotu grantu Grantobiorca jest zobowiązany podpisać weksel in blanco na rzecz Grantodawcy.

Szanowni Państwo,
Komisja ds. oceny wniosków zakończyła ocenę formalną i merytoryczną. 124 wnioski zostały ocenione pozytywnie, 15 wniosków zostało odrzuconych, a 8 wnioskodawców zrezygnowało.

Z uwagi na to, że przewidziana kwota dotacji wystarczy na realizację 73 instalacji  konieczne jest uzyskanie akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Po uzyskaniu zgody lista podstawowa i rezerwowa mieszkańców zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o grant na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ 4. Projekty grantowe.
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji papierowej  w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 Juchnowiec Kościelny w terminie od 28.04.2021 r. do 31.05.2021 r. do godz. 15:30. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.
Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – druga połowa kwietnia.  Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.
UWAGA: Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyznanie grantu. Nabór grantów prowadzony będzie przez min. 30 dni.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że gmina otrzymała 1 299 987,00 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie 80 instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp. Poziom dofinansowania to 65%.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż gmina otrzymała 1 299 987,00 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie 80 instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp. Poziom dofinansowania to 65%.

Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinasowanie z Urzędem Marszałkowskim i po jej podpisaniu ogłoszony zostanie nabór wniosków dla mieszkańców –planowany termin naboru to marzec 2021 r.