W dniu 4 lipca 2018 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa altany i grilla w Hołówkach Małych” w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa.

W ramach planowanej operacji zostanie stworzone miejsce aktywnego wypoczynku w miejscowości Hołówki Małe w celu promocji i rozwijania aktywnego trybu życia społeczności lokalnej. Realizowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie altany i grilla.
Planowane przedsięwzięcie służyć będzie podniesieniu atrakcyjności tego obszaru, wpłynie to pozytywnie na poprawę jakości życia i zaktywizuje lokalną społeczność wiejską gminy Juchnowiec Kościelny. Pobudzi dzieci i młodzież do spotkań na świeżym powietrzu połączonym z aktywnością fizyczno-ruchową w odnowionej i estetycznej przestrzeni wiejskiej w zgodzie z naturą i kulturą. Mieszkańcy otrzymają swobodny dostęp do bazy rekreacyjnej, w której w przyjemnym otoczeniu wśród zieleni będą mogli się zrelaksować. Otwarta altana oraz możliwość wspólnego grillowania będzie sprzyjać spotkaniom okolicznych mieszkańców i wpływać na ich dobre samopoczucie oraz pozytywne postrzeganie okolicy.

W dniu 11 maja 2018 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach” Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Dorożki poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej. Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.4. Strategie niskoemisyjne
Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOFW dniu 7 listopada 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.

W dniu 31 października 2017 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach.”