Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 27 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny do 2024 r.
Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Juchnowiec Kościelny.
Pierwszeństwo będą miały osoby znajdujące się na liście rezerwowej z naboru w ramach działania 5.1 RPOWP.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) = 27 szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) (MgCO2) = 76,77 MgCO2
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych = 0,10(MWe)
4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] = 94,54MWhe/rok

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 477 144,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 310 143,60 PLN

Logo Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa integracji i aktywizacja społeczności lokalnej w Klewinowie.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remont, termomodernizację i wyposażenie budynku świetlicy w Klewinowie oraz zaoferowanie dzieciom, młodzieży i rodzicom różnorodnych zajęć.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
1. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt.
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 878 990,02 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 346 577,03 PLN

Grafika LOGO

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt partnerski pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19” w ramach umowy nr UDA-RPPD. 08.02.02-20-0023/21-00 zawartej dnia 23 czerwca 2021 r.

Lider:
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu:
Miasto Białystok,
Gmina Choroszcz,
Gmina Czarna Białostocka,
Gmina Dobrzyniewo Duże,
Gmina Juchnowiec Kościelny,
Gmina Łapy,
Gmina Supraśl,
Gmina Turośń Kościelna,
Gmina Wasilków,
Gmina Zabłudów,
Powiat Białostocki.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Grafika LOGO

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 80 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny od 2023r.
Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Juchnowiec Kościelny.