Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy o powierzenia grantu nr 989/2022 z 18 marca 2022 r.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie cyfryzacji i poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny i jednostek organizacyjnych. Cel jest zgodny z celem szczegółowym 9 V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU będzie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa, usprawnienie zmiany systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na system EZD PUW oraz wzrost wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury usług użyteczności publicznej poprzez przeprowadzenie rewitalizacji obszaru zdegradowanego w miejscowości Ignatki-Osiedle.
Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż cieku wodnego oraz stworzenie 3 stref służących do wypoczynku, edukacji i zabawy. Dzięki inwestycji nastąpi aktywizacja społeczności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Gminie Juchnowiec Kościelny.