Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy o powierzenia grantu nr 989/2022 z 18 marca 2022 r.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie cyfryzacji i poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny i jednostek organizacyjnych. Cel jest zgodny z celem szczegółowym 9 V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU będzie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa, usprawnienie zmiany systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na system EZD PUW oraz wzrost wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury usług użyteczności publicznej poprzez przeprowadzenie rewitalizacji obszaru zdegradowanego w miejscowości Ignatki-Osiedle.
Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż cieku wodnego oraz stworzenie 3 stref służących do wypoczynku, edukacji i zabawy. Dzięki inwestycji nastąpi aktywizacja społeczności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 27 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny do 2024 r.
Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Juchnowiec Kościelny.
Pierwszeństwo będą miały osoby znajdujące się na liście rezerwowej z naboru w ramach działania 5.1 RPOWP.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) = 27 szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) (MgCO2) = 76,77 MgCO2
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych = 0,10(MWe)
4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] = 94,54MWhe/rok

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 477 144,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 310 143,60 PLN