Po lewej stronie znajduje się logo Unii Europejskiej przedstawiające 12 złotych gwiazdek na niebieskim tle. Po prawej stronie znajduje się logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiające wiejski pejzaż wpisany w koło. Pejzaż przedstawia domek w kolorze biało-niebieskim znajdujący się na pagórkowatych polach w kolorze zielonym z pierwszoplanowymi kłosami zboża w kolorze czerwonym. Logo u góry otacza 8 niebieskich gwiazdek.

W dniu 19 października 2020 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Wskakuj na rower” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców poprzez zachęcanie do jazdy rowerem i wypromowanie istniejących ścieżek rowerowych w gminie Juchnowiec Kościelny.

Całkowita wartość projektu wynosi: 65 207,16 PLN

Kwota dofinansowania: 34 464,00 PLN

Nr umowy o powierzenie grantu:

966-18-13-207 z dnia 27.07.2020 r.

Termin realizacji:

27.01.2021 r.

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nr umowy o powierzenie grantu:

1704/2020 z dnia 23.04.2020 r.

Termin realizacji:

24.10.2020 r.

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zestaw logotypów zawierający od lewej: logo Funduszy europejskich Program Regionalny, flaga Rzeczpospolitej Polski, logo województwa podlaskiego oraz logo europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i kulturalnych oraz aktywizację społeczności w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Juchnowiec Kościelny.

Planowane efekty:

Lp. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa
1. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno – zawodowej [szt.] 1
2. Liczba wspartych obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 2

Wartość projektu:  764 044,37 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   289 285,71 PLN