Nr umowy o powierzenie grantu:

1704/2020 z dnia 23.04.2020 r.

Termin realizacji:

24.10.2020 r.

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zestaw logotypów zawierający od lewej: logo Funduszy europejskich Program Regionalny, flaga Rzeczpospolitej Polski, logo województwa podlaskiego oraz logo europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i kulturalnych oraz aktywizację społeczności w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Juchnowiec Kościelny.

Planowane efekty:

Lp. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa
1. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno – zawodowej [szt.] 1
2. Liczba wspartych obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 2

Wartość projektu:  764 044,37 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   289 285,71 PLN

Zestaw logotypów zawierający od lewej: logo Funduszy europejskich Program Regionalny, flaga Rzeczpospolitej Polski, logo województwa podlaskiego oraz logo europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.5 Rewitalizacja

Głównym celem projektu jest wyprowadzenie wskazanych obszarów (tj. Ignatki-Osiedle, Hołówki Duże, Brończany) ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do rozwoju tych terenów, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego


Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz podniesienie jakości edukacji i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cele szczegółowe projektu:
- uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- poprawa dostępności edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami.