Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego


Głównym celem projektu jest poprawa dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dostosowanej do potrzeb zarówno dzieci szczególnie uzdolnionych jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cele szczegółowe projektu:
- uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- poprawa dostępności edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty:
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 225 osób

Wartość projektu: 2 448 050,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 067 497,82 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.4. Strategie niskoemisyjne
Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF


Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U. Realizacja projektu uzyskiwania C.W.U. z instalacji solarnych w Gminie Juchnowiec Kościelny zapewni długoterminowe konsekwencje i korzyści.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele podgrzewania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii.