Grafika LOGO

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt partnerski pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19” w ramach umowy nr UDA-RPPD. 08.02.02-20-0023/21-00 zawartej dnia 23 czerwca 2021 r.

Lider:
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu:
Miasto Białystok,
Gmina Choroszcz,
Gmina Czarna Białostocka,
Gmina Dobrzyniewo Duże,
Gmina Juchnowiec Kościelny,
Gmina Łapy,
Gmina Supraśl,
Gmina Turośń Kościelna,
Gmina Wasilków,
Gmina Zabłudów,
Powiat Białostocki.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Grafika LOGO

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 80 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny od 2023r.
Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Juchnowiec Kościelny.

Po lewej stronie znajduje się logo Unii Europejskiej przedstawiające 12 złotych gwiazdek na niebieskim tle. Po prawej stronie znajduje się logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiające wiejski pejzaż wpisany w koło. Pejzaż przedstawia domek w kolorze biało-niebieskim znajdujący się na pagórkowatych polach w kolorze zielonym z pierwszoplanowymi kłosami zboża w kolorze czerwonym. Logo u góry otacza 8 niebieskich gwiazdek.

W dniu 19 października 2020 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Wskakuj na rower” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców poprzez zachęcanie do jazdy rowerem i wypromowanie istniejących ścieżek rowerowych w gminie Juchnowiec Kościelny.

Całkowita wartość projektu wynosi: 65 207,16 PLN

Kwota dofinansowania: 34 464,00 PLN

Nr umowy o powierzenie grantu:

966-18-13-207 z dnia 27.07.2020 r.

Termin realizacji:

27.01.2021 r.

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020