Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w LEWICKIE - KOLONIA  w  dniu 8 listopada 2021r.  w godz. 9.00 - 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości LEWICKIE, LEWICKIE - KOLONIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na dzień 28 października 2021 r. (czwartek), na godz.14.30, XXXI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie jonu amonu, w ilości 0,76 mg/l (pożądana wartość tego parametru  w wodzie w kranie konsumenta wynosi 0,5 mg/l).

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
18.10.2021r: w godz. 9:00 – 16:00: HRYNIEWICZE – 56, ZAKŁAD KAMIENIARSKI
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Ignatki-Osiedle, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:
- barwy, w ilości 17 mg/l Pt
- zapachu – 2
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby parametr barwy oraz zapachu był akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian.
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.
Podwyższona barwa oraz zapach występujące na poziomie jak wyżej wpływają na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarszają wygląd i smak wody). Nie stwarzają jednak zagrożenia  dla zdrowia konsumentów i mogą być wykorzystywane do celów spożywczych.