- do 15 lutego 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zgłaszanie uwag/opinii można dokonywać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej stronie internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wpropo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 10.02.2021r.

Szczegóły …

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż gmina otrzymała 1 299 987,00 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie 80 instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp. Poziom dofinansowania to 65%.

Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinasowanie z Urzędem Marszałkowskim i po jej podpisaniu ogłoszony zostanie nabór wniosków dla mieszkańców –planowany termin naboru to marzec 2021 r.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Za pośrednictwem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że ruszyła kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”.
Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami.
Adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.
Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny, termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o uruchomieniu numeru telefonu w sprawie udzielania informacji nt. transportu osób:

- niepełnosprawnych tj. z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę z w/w schorzeniami
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udostępniła komunikat, iż termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje wydłużony do stycznia 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procedowania Decyzji zmieniającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, która ma wpływ na ostateczną decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego o kwocie alokacji przeznaczonej na konkurs.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 07.01.2021r. Szczegóły

Agencjia Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Takiego wydarzenia jeszcze nie było! W poświąteczną niedzielę, 27 grudnia zapraszamy do wspólnego kolędowania podczas koncertu online na żywo. Koncert „Wesoła Nowina” rozpocznie się o godzinie 16. Wystąpi chór Ośrodka Kultury „Viva Arte”, a kolędować będziemy z wójtem gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofem Marcinowiczem! Klikając w link https://youtu.be/bq58Z6CqnmQ obejrzycie transmisję live z Ośrodka Kultury.

W dniu 11 grudnia 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy “PASJA KLEOSIN” pt. „Motywacja z Pasją”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływy do urzędu). Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
W załączeniu oferta na realizację zadania publicznego

Rozstrzygnięcie