W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem powiat białostocki, od soboty (3 października) znajdzie się w tzw. strefie czerwonej, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarne:

Zakrywanie ust i nos (noszenie maseczek)

- Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje wszędzie również na wolnym powietrzu

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy, iż w dniu 29 września 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udostępniła komunikat, iż z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2020 r. (uprzednio termin ustalono na wrzesień 2020 r.).

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2020 r.

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (OPERATORZY)

LGD Puszcza Knyszyńska do udziału w konkursie zaprasza podmioty (operatorów), którzy udzielą mieszkańcom obszaru LGD bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ projektu nr 3 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia II.2.2. Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ A

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza do składania wniosków na realizację projektów tworzących lub rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

Lp. Nazwa składnika majątkowego Nr inwentarzowy Rok produkcji /wytworzenia Cena wywoławcza
1. Pług jednostronny PJ-30P/m 6-9 2006 2 000,00
2. Pług jednostronny PJ-30P/m 6-10 2006 2 000,00
3. Zamiatarka AGATA ZM-2000 6-21 2010 1 000,00
4. Piaskarka P1D 6 - 12 2007 3 000,00
5. Piaskarka P1D 6-16 2007 3 000,00

Z przesłanej przez PUHP „LECH” Sp. z o.o. informacji dotyczącej uciążliwości odorowych wynika, iż na wskazane uciążliwości wpływ mają dwa czynniki:

  1. Przerwa technologiczna spalarni odpadów (wznowienie dostaw do spalarni nastąpi 28.09.2020 roku). Obecnie odpady zmieszane (w standardowych warunkach spalane w spalarni) są kierowane do ZUOK w Hryniewiczach jako instalacji zastępczej, gdzie zostają poddane sortowaniu. Pozostałości po sortowaniu są magazynowane na terenie Zakładu, co może powodować uciążliwość odorową. Po wznowieniu pracy spalarni odpady zostaną przetransportowane do spalarni celem ich utylizacji.
  2. Wysoka amplituda temperatur sprzyjająca nocnemu i porannemu parowaniu ze stawów odciekowych i magazynów pozostałości po sortowaniu odpadów.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 18.09.2020r. Szczegóły

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny realizuje projekt „Konopielka 2020” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Projekt poświęcony jest twórczości Edwarda Redlińskiego, który urodził się we Frampolu, w gminie Juchnowiec Kościelny. Tu się wychowywał i tworzył.

NABÓR  WNIOSKÓW

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Takie spotkania pamięta się baaaardzo długo. Deszcz, burza, błyskawice, a mimo to fantastyczna atmosfera i doskonała zabawa. Tak było w parku w Śródlesiu. Nic nie było w stanie pokrzyżować planów. Uczestnicy pikniku stworzyli naprawdę niezapomniany klimat. 

Chętnie garnęliśmy się do warsztatów kulinarnych, tworzyliśmy kosmetyki naturalne, analizowaliśmy skład swojego ciała i rozmawialiśmy o diecie i zdrowym odżywaniu. Były wesołe rodzinne konkursy, gry i zabawy. Był quiz o Śródlesiu, w którym nagrody wręczali wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz i dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski. Wójt oficjalnie otworzył piękny park w Śródlesiu. Wszystkim błogosławił ksiądz Bogusław Zieziula, proboszcz parafii w Ignatkach-Osiedlu, a mieszkańcom dziękował sołtys Śródlesia Krzysztof Pilch. 

Sz. P.
Beneficjenci projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”

Informujemy, iż do dnia 31.08.2020r. trwa okres trwałości projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu zakupiono i przekazano Państwu w użytkowanie sprzęt komputerowy oraz finansowano dostęp do Internetu.

Juchnowiec Kościelny najwyżej w powiecie białostockim

Ogólnopolskie Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” co roku publikuje ranking  zamożności gmin, powiatów, województw. W rankingu za 2019 rok Gmina Juchnowiec Kościelny zajęła 155. miejsce pod względem dochodu per capita, czyli na jednego mieszkańca, uzyskując wynik  3911,29 zł. i awansując w stosunku do roku ubiegłego o prawie czterdzieści pozycji. W rankingu brało udział 1537 gmin wiejskich.

Podczas czwartkowej XVIII sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny radni (przy 14 głosach za i jednym wstrzymującym) udzielili absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. W tym miejscu warto podkreślić, że gmina Juchnowiec Kościelny za swoją politykę finansową została również doceniona przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W przygotowanym przez naukowców Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok gmina Juchnowiec Kościelny została sklasyfikowana na 19. miejscu spośród 1547 gmin wiejskich!