Święto Narodowe Trzeciego Maja odbywało się w 2020 roku się bez wielkich publicznych uroczystości. Nie spotykamy się obecnie na masowych obchodach, ale pamiętamy i oddajemy hołd autorom Konstytucji 3 Maja i wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.

2 maja, w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz oraz dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym. Mszę odprawił ksiądz dziekan Andrzej Kondzior, który w homilii odczytał Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Zawarty został w nim apel do odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest Polska, zwłaszcza w pełnym niepokoju czasie epidemii, a także napiętej sytuacji związanej z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 12.05.2020r.

Szczegóły

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Zarządzeniem Nr ORG.0050.129.2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. wprowadził czasową obniżkę stawek czynszu.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową uprzejmie informuję, iż nie zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi (fontanny typu „dry plaza”) lub innych tego typu obiektów z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa.

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.04.2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o. o. nie pracuje.

Odpady selektywnie zbierane z zabudowy wielorodzinnej w miejscowościach: Ignatki – Osiedle i Kleosin zostaną odebrane w dniu 18.04.2020 r. (sobota) oraz w dniu 21.04.2020 r. (wtorek).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

W związku z trwającym na terenie całego kraju stanem epidemii Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż do czasu podjęcia przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców oraz uchwał  dotyczących przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą ubiegać się o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przewidzianych w art. 67 a ustawy z dnia 29.08.1997 roku  - Ordynacja podatkowa tj. :

o przedłużeniu terminu wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

W związku z art. 15j. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Więcej szczegółów

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przypomina, że zużyte opony rolnicze nie są odpadami komunalnymi, określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn rolniczych. Jest ona zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

W dniu 20 marca 2020r. (piątek) o godz. 14.30 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelny odbędzie się XV-ta sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

szczegóły ...

CO TO OZNACZA?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.