Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Kleosin zaopatrującego miejscowości Horodniany. Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:
- mętności – 1,8 NTU
- manganu – 125 µg/l
- żelaza - 346 µg/l
- jonu amonu – 0,83 mg/l.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) mętność nie powinna przekraczać 1 NTU, mangan nie powinien przekraczać 50 µg/l, żelazo  200 µg/l, jon amonu nie powinien przekraczać 0,50 mg/l. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Wojszki zaopatrującego miejscowości Czerewki, Kożany, Pańki, Wojszki, Zajączki, Zaleskie stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:
- manganu – 81 µg/l
- jonu amonu – 1,2 mg/l.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) mangan nie powinien przekraczać 50 µg/l natomiast jon amonu nie powinien przekraczać 0,50 mg/l. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy w m. Niewodnica Nargilewska” informujemy, iż od dnia 21.01.2022r. będą występowały ograniczenia i utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie będzie wykonywana wycinka drzew oraz roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) na godz.14.30, XXXVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów sesji: Nr XXXII/2021, Nr XXXIII/2021, Nr XXXIV/2021, Nr XXXV/2021.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
24.01.2022r: w godz. 9:00 – 13:00 : IGNATKI : 40, 40/6, działka nr 118,
26.01.2022r: w godz. 8:00 – 13:00 :  BROŃCZANY : 23L, 23T, 25S, działki: 77/14, 77/15, 77/18, 79, 95/11, 98/2, 98/3, 98/5, 102/2, 102/8, 102/9, 102/10,
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia