PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
18.01.2022r: w godz. 8:30 – 9:00 :
Kleosin ulica :
M. Dąbrowskiej od nr: 1 do 35,
J. Kochanowskiego: 1A, 4, 6/1,
Zdrojowa: 3, 5,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej w dniu 28.12.2021 r. z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
- jonu amonu w ilości 0,8l mg/l (pożądana wartość parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi do 0,5 mg/l)
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 r, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi.

W związku z Zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie z dnia 23 listopada 2021r. informujemy, iż dzień 27.12.2021r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie za święto przypadające w sobotę dnia 25 grudnia 2021r.

W związku z Zarządzeniem nr 12/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie z dnia 22 grudnia 2021r. informujemy, iż dzień 07.01.2022r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 29 grudnia 2021 r. (środa), na godz. 14.00, XXXV-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, a także ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości Horodniany w dniu 16 grudnia 2021r. w godz. 8.00 - 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości KSIĘŻYNO (ul. Witosa, Południowa, Wąska, Mazowiecka, Szkolna), KSIĘŻYNO-KOLONIA