Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, dotyczące realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Regulamin oraz Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024, znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym informujemy, iż rozpoczęła się na terenie gminy kontrola mająca na celu zweryfikowanie posiadania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także częstotliwości i sposobu ich opróżniania.
Mając powyższe na uwadze, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 20 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi
40 260,00 zł w tym wkład własny 20 260,00 zł pochodzący z wpłat rodziców Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie wycieczek szkolnych uczniom Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie. Uczniowie klasy I-III pojadą na jednodniową wycieczkę do Białowieży, a klasy IV-VIII na trzydniową wycieczkę do Krakowa. Plan takich podróży jest zgodny z obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2023 roku: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Wielkich Polaków, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki, Odkrywamy Skarby Wsi. Z dotacji może być sfinansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. 
Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy: 
1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, 
2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat, 
3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Juchnowiec Kościelny. Hydranty są elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych.
Prawo do uruchomienia hydrantów mają Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz służby ratownicze straży pożarnej.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinarium (seminarium online) „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną” organizowane
w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Webinarium odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (10:00-14:10).

Projekt „Trenuj z Wojskiem Wiosna-Lato”.  Poniżej najważniejsze szczegóły:
- To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego chętnego Polaka.
- Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę, są bezpłatne i są prowadzone przez wojskowych instruktorów.
- Podczas szkoleń uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne.
- Będą szkolić się z podstaw posługiwania się bronią, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach, reagowania na sygnały alarmowe, udzielania pomocy medycznej, itd.
- Szkolenia prowadzić będą najbardziej doświadczeni żołnierze, często weterani misji zagranicznych.
- Zgłoszenie na szkolenie jest bardzo uproszczone – wystarczy podać imię, nazwisko, wiek i kontakt w dowolny sposób (e-mail, telefon, komunikator, osobiście).
- W szkoleniach mogą wziąć udział obywatele polscy w wieku 15-65 lat. Podczas szkoleń organizatorzy zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie.

W dniu 14 czerwca 2023 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) na realizację zadania publicznego pt. „XIX Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego” przez Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy razem”.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Księżynie.
Zarządzenie NR ORG.0050.479.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2023r.

Szanowni Państwo, Gmina Juchnowiec Kościelny przystąpiła do sprzedaży końcowej paliwa stałego na potrzeby gospodarstw domowych.
Do nabycia pozostał węgiel sortymentu GROSZEK w Księżynie w ilości 3.540 kg w  cenie - 1630 zł za 1 tonę.
Wniosek o zakup węgla.
Szczegóły pod nr tel. 85 713 28 84 lub 697 011 593.
Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Na  podstawie ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.217 z późn.zm.) i w związku z zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o potrzebie wyboru nowych ławników na kadencję 2024 – 2027 spośród osób zamieszkujących na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, podaje się do wiadomości liczbę łączników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny.

Szczegółowe informacje

Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

  • Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 1/2023 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 15 maja 2023r. a zakończy 30 maja 2023r.