W dniu 5 września 2022 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy „SUMO KOLUCH” pt. „V Podlaski Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia w Koluchstyl”.

Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.
Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Oddział Podlaski PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.

Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych do 31 sierpnia na kwotę do 5 000 zł.
Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl

Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym informuje, że w dniu 19.08.2022r. (piątek)  w  godzinach od 7.00 do 17:00  nastąpi zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1494B w miejscowości Niewodnica Nargilewska. Wyłączenie z ruchu ww. odcinka drogi spowodowane jest planowanymi wykonaniem robót bitumicznych związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej całą szerokością ulicy.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym pn. „Możliwości współpracy i pozyskiwania środków finansowych w przyszłej perspektywie finansowej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska.”

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z warunkami i możliwościami pozyskiwania środków finansowych w ramach przedsięwzięć i celów LGD Puszcza Knyszyńska w perspektywie finansowej 2021-2027 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów, przedsięwzięć i wskaźników lokalnej strategii rozwoju.

Spotkanie konsultacyjne zorganizowane zostanie w dniu 25 sierpnia 2022 roku w godzinach 10.00-14.00, w świetlicy wiejskiej w Ignatkach - Osiedlu, ul. Jeździecka 6.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub  zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on  z  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Deklarację można złożyć:

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na projekt „Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach”.
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową budynku o garaż OSP. Obiekt ten jest budowany na potrzeby społeczno-kulturalne aktywnie działających mieszkańców wsi Koplany. Inwestycja przyczynia się do wsparcia zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie rozwiązań OZE i termomodernizację.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39 Złotniki - cena wywoławcza stawki czynszu 300,00 zł rocznie, który miał odbyć się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym w dniu 29 lipca 2022 r. o godzinie 11:00. Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

Tytułem „Lodołamacza” wyróżniane są instytucje, firmy i osoby, które jako cel działalności stawiają sobie eliminowanie barier społecznych, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.

To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, ale i na równi przedstawia działania małych i średnich firm. 6 października poznamy ogólnopolskich laureatów konkursu.

13 lipca 2022 r. o godz. 17 odbędą się konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035. Zapraszamy mieszkańców gmin: Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Zabłudów.
Miejsce spotkania: Ignatki-Osiedle, ul. Jeździecka 6, świetlica.

Więcej informacji na www.bof.org.pl  zakładce „SUMP BOF”.

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę.
Zgłaszanie wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środków trwałych) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się samodzielnie, poprzez aplikację publiczną.

W dniu 29 czerwca 2022 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS „Amator” i LUKS „Księżyno” przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Juchnowcu Górnym.