Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Ogłasza się konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. Termin zgłaszania opinii i uwag do projektu upływa 31.10.2022r.

Szczegóły w załączeniu:
Zarządzenie Nr ORG.0050.399.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Formularz zgłaszania opinii i uwag

Na podstawie ustawy o dodatku węglowym w związku z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej informuję, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK/KTO JEST PODMIOTEM WRAŻLIWYM:
- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- noclegownie albo ogrzewalnie
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- podmioty systemu oświaty
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy

Wnioski w sprawie dodatku węglowego przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym ul. Alberta 2, 16-001 Księżyno.

Pobierz:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego [docx]

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie z siedzibą w Księżynie

Szczegóły

Starosta Powiatu Białostockiego wraz z Regionalnym Oddziałem PTTK zapraszają na Rajd Rowerowy 18 września (niedziela). Trasa rajdu Święta Woda – Kiszukówka to 4 km. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

W dniu 5 września 2022 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy „SUMO KOLUCH” pt. „V Podlaski Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia w Koluchstyl”.

Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.
Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Oddział Podlaski PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.

Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych do 31 sierpnia na kwotę do 5 000 zł.
Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl

Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym informuje, że w dniu 19.08.2022r. (piątek)  w  godzinach od 7.00 do 17:00  nastąpi zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1494B w miejscowości Niewodnica Nargilewska. Wyłączenie z ruchu ww. odcinka drogi spowodowane jest planowanymi wykonaniem robót bitumicznych związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej całą szerokością ulicy.