Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinarium (seminarium online) „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną” organizowane
w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Webinarium odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (10:00-14:10).

Projekt „Trenuj z Wojskiem Wiosna-Lato”.  Poniżej najważniejsze szczegóły:
- To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego chętnego Polaka.
- Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę, są bezpłatne i są prowadzone przez wojskowych instruktorów.
- Podczas szkoleń uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne.
- Będą szkolić się z podstaw posługiwania się bronią, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach, reagowania na sygnały alarmowe, udzielania pomocy medycznej, itd.
- Szkolenia prowadzić będą najbardziej doświadczeni żołnierze, często weterani misji zagranicznych.
- Zgłoszenie na szkolenie jest bardzo uproszczone – wystarczy podać imię, nazwisko, wiek i kontakt w dowolny sposób (e-mail, telefon, komunikator, osobiście).
- W szkoleniach mogą wziąć udział obywatele polscy w wieku 15-65 lat. Podczas szkoleń organizatorzy zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie.

W dniu 14 czerwca 2023 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) na realizację zadania publicznego pt. „XIX Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego” przez Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy razem”.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Księżynie.
Zarządzenie NR ORG.0050.479.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2023r.

Szanowni Państwo, Gmina Juchnowiec Kościelny przystąpiła do sprzedaży końcowej paliwa stałego na potrzeby gospodarstw domowych.
Do nabycia pozostał węgiel sortymentu GROSZEK w Księżynie w ilości 3.540 kg w  cenie - 1630 zł za 1 tonę.
Wniosek o zakup węgla.
Szczegóły pod nr tel. 85 713 28 84 lub 697 011 593.
Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Na  podstawie ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.217 z późn.zm.) i w związku z zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o potrzebie wyboru nowych ławników na kadencję 2024 – 2027 spośród osób zamieszkujących na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, podaje się do wiadomości liczbę łączników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny.

Szczegółowe informacje

Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

  • Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 1/2023 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 15 maja 2023r. a zakończy 30 maja 2023r.


Wielki Naszpikowany Festiwal po raz drugi w Białymstoku!
Ubiegłoroczna impreza Fundacji Naszpikowani cieszyła się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Dlatego w tym roku rozszerzamy jej formułę i zmieniamy ją w cykliczny, coroczny, wyjątkowy i unikatowy Wielki Naszpikowany Festiwal, trwający przez cały dzień i pełen znakomitych atrakcji – ⚽️sportowych, muzycznych, ‍♀️rozrywkowych, edukacyjnych, kulinarnych i ❤️dobroczynnych!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców oraz osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności osoby z niepełnosprawnością - mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny
na spotkanie do Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1 w dniu 19 maja 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00

W ramach wspólnego dyżuru pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pracownicy PUP w Białymstoku przekażą informacje:
- pracodawcom, planującym zatrudnienie osób bezrobotnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością o formach wsparcia oferowanych przez Urząd;
- osobom pozostającym bez zatrudnienia, w szczególności osobom z orzeczoną
niepełnosprawnością o możliwości odbycia stażu, sfinansowania kosztów szkolenia, pozyskania środków publicznych, w tym środków PFRON na założenie
własnej działalności gospodarczej oraz przedstawią aktualne oferty pracy.

pracownik Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku udzieli Informacji o dofinansowaniu do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz na temat refundacji składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Zapraszamy

Ogłoszenie

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Zarządzenie NR ORG.0050.462.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2023r.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych realizuje projekt pt. „Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach”.

W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.
Zadbajmy o zdrowie na wiosnę. Dla siebie, dla bliskich. Zróbmy profilaktyczną mammografię.
Juchnowiec Kościelny  –  25 maja w godzinach od 10.00 do 16.00 na parkingu sklepu Arhelan, ul. Białostocka 1A