Od dnia 15 listopada 2022r. wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny – pokój nr 4.

W związku z zapisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych uprzejmie informujemy, że Gmina Juchnowiec Kościelny organizuje zakup węgla dla mieszkańców gminy na sezon grzewczy 2022/2023.

W związku z powyższym od dnia 3 listopada 2022 r. ogłasza się nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1497 B  na odcinku  Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny" na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku informujemy, iż:
- do 30.11.22 r. mieszkańcy przyległych posesji mogą zwracać się do biura firmy Drogowiec Sp. z o.o.; Upalna 1A lok. 58; 15-668 Białystok bądź kontaktować się telefonicznie pod nr 796 166 476 celem ustalenia lokalizacji zjazdów.
- jednocześnie informujemy, iż na działki zagospodarowane przewiduje się zjazdy w miejscach istniejących bram.

Wolność, wreszcie Wolność! Wolność na zawsze – cieszyli się Polacy w listopadzie 1918 roku. W piątek, 11 listopada świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody w gminie rozpoczęliśmy nabożeństwem za Ojczyznę w cerkwi w Kożanach. W kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym odbyła się natomiast msza święta w intencji Ojczyzny. Po niej przeszliśmy pod pomnik „Za Wiarę i Wolność”, gdzie złożone zostały wieńce i kwiaty. Biskup Henryk Ciereszko oraz wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz podkreślali, jak wielkim darem jest dar wolności. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych w 1920 roku uroczystości przeniosły się do Ośrodka Kultury. Tam wysłuchaliśmy przepięknego koncertu patriotycznego w wykonaniu chórów Filii Cantus i Chóru SP 47 oraz chóru Ośrodka Kultury VIVA ARTE. Dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski przypomniał też jak odradzała się Niepodległość na terenie juchnowieckiej gminy.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wystosował apel do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych oraz instytucji publicznych z prośbą o mobilizację polskich pacjentów do szczepień przeciw grypie. W swoim oświadczeniu eksperci informują, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zaangażowanie wszystkich przedstawicieli środowisk medycznych w promocję oraz wykonywanie szczepień ochronnych.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z obszaru BOF do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 r.
PRZYJDŹ I WYPOWIEDZ SIĘ!
Biorąc udział w konsultacjach masz realny wpływ na przyszłe inwestycje w Twojej GMINIE!

Przed nami piękna uroczystość 475-lecia powstania Parafii pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym. Fundacja Parafii przez Stanisława Zachariaszewicza Włoszka wiąże się z początkami zorganizowanej Ziemi Juchnowieckiej. Losy naszych terenów pragniemy przypomnieć podczas wyjątkowego spotkania „Dumni z historii”. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 13 listopada o godzinie 17 w Ośrodku Kultury. Dzieje parafii i Ziemi Juchnowieckiej przybliży ksiądz Stanisław Niewiński – autor książek o lokalnej historii i największy znawca juchnowieckich dziejów. Mamy też artystyczną niespodziankę. W Juchnowcu wystąpią zespoły muzyki dawnej. W strojach z epoki Stanisława Włoszka zagrają i zatańczą do muzyki  czasów kształtowania się juchnowieckiej parafii. Na scenie zobaczymy Zespół Muzyki Dawnej „Ars Decorum” oraz Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqa Bialostoceiensis". Piękne stroje, cudowna muzyka, oryginalny taniec… Zapowiada się niepowtarzalny wieczór. Zapraszamy!

11 listopada o godzinie 9 odbędzie się nabożeństwo za Ojczyznę w cerkwi w Kożanach, a o 11.30 rozpocznie się msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym. Po mszy przejdziemy wspólnie na juchnowiecki cmentarz, gdzie pod pomnikiem za „Za Wiarę i Wolność” w asyście Pocztów Sztandarowych złożone zostaną wieńce i kwiaty. Następnie uroczystości przeniosą się do Ośrodka Kultury. Ok. godziny 13 zapraszamy na koncert pieśni patriotycznych. Na scenie wystąpi chór „VIVA ARTE” oraz chóry Filii Cantus i SP 47 Białystok. Będzie też wspólne śpiewanie piosenek legionowych i tradycyjna oraz żołnierska grochówka.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w roku 2022 wsparł finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina otrzymała duże wsparcie w kwocie 42.500 złotych.
Pomoc ta została przeznaczona na zakupy sprzętu i umundurowania.
W dniu 30 października br. zakupiony sprzęt jednostkom OSP oficjalnie przekazał Pan Krzysztof Marcinowicz - Wójt Gminy.

Szanowni mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, informujemy, że w ramach działań podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała tabletki jodku potasu.
Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez MSWiA wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednakże na wszelki wypadek należy się do niego wcześniej przygotować.
Akcja dystrybucji tabletek zostanie rozpoczęta po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w tym zakresie.
Po ewentualnym ogłoszeniu specjalnych komunikatów w środkach masowego przekazu, trzeba będzie udać się do najbliższego punktu w celu otrzymania tabletek.

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Ogłasza się konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. Termin zgłaszania opinii i uwag do projektu upływa 31.10.2022r.

Szczegóły w załączeniu:
Zarządzenie Nr ORG.0050.399.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Formularz zgłaszania opinii i uwag

Na podstawie ustawy o dodatku węglowym w związku z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej informuję, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK/KTO JEST PODMIOTEM WRAŻLIWYM:
- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- noclegownie albo ogrzewalnie
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- podmioty systemu oświaty
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy