W dniu 14 grudnia 2021 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Łączy nas Pasja” przez Klub Sportowy „PASJA KLEOSIN”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

Informujemy, że otrzymaliśmy do Centrum Projektów Polska Cyfrowa komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach.
Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie do dnia 29 października 2021 r. muszą dostarczyć do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny następujące dokumenty:

W dniu 21 listopada 2021 roku w świetlicy przy OSP w Złotnikach, obradował Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Juchnowiec Kościelny. W zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek OSP naszej gminy oraz zaproszeni goście. Zjazd podsumował 5-letnią działalność oddziału gminnego, wybrał nowe władze oraz nakreślił plany na następną kadencję. Po raz kolejny na funkcję Prezesa Oddziału Gminnego wybrany został dh Jan Gradkowski, natomiast nowym Komendantem Gminnym  Związku OSP został dh Michał Kusznierczuk. Zjazd Gminny wybrał również delegatów i przedstawicieli do zarządu na Zjazd Powiatowy Związku OSP.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje o awarii sieci wodociągowej w Horodnianach. Nastąpił brak dostawy wody do miejscowości: Horodniany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Ignatki, Kolonia Koplany.
Trwa usuwanie awarii.
Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z Zarządzeniem Nr ORG.120.41.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 listopada 2021r. informujemy, iż dzień 24 grudnia 2021r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny za święto przypadające w sobotę dnia 25 grudnia 2021r.

Gminne obchody 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przebiegały w pięknej, podniosłej atmosferze.
Uroczystości rozpoczęliśmy Liturgią w cerkwi prawosławnej w Kożanach. Następnie spotkaliśmy się w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym, skąd po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z cudowną oprawą muzyczną chóru Ośrodka Kultury VIVA ARTE przeszliśmy pod Pomnik „Za Wiarę i Wolność”. Tam delegacje złożyły kwiaty, były również przemówienia okolicznościowe. Wójt gminy Krzysztof Marcinowicz podkreślał, że o wolność zawsze trzeba dbać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Powinniśmy o tym pamiętać zwłaszcza dzisiaj w niebezpiecznie napiętej sytuacji na granicy. Uroczystości zakończyliśmy pod pomnikiem żołnierzy poległych w 1920 roku, modląc się za wszystkich, którzy poświęcili życie w walce o wolność i modląc się o pokój.

Premiera filmu „Cichociemny z Klewinowa” za nami. Projekcja odbyła się podczas „Wieczoru Wolności” w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kleosinie. „Wieczoru Wolności”, który na długo zapamiętamy. Będziemy pamiętać cudowną atmosferę, wyjątkową scenografię, wspaniałe komentarze, ciepłe opinie i niepowtarzalny klimat.
Nad filmem o podpułkowniku Janie Kamieńskim Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym pracował bardzo długo i niezmiernie miło, że w tak ważnym dla lokalnej społeczności momencie towarzyszyło nam wielu znamienitych gości z wiceministrem Edukacji i Nauki Dariuszem Piontkowskim i prezesem Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Bogdanem Rowińskim na czele.    

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przeprowadziła badanie dotyczące wykorzystania rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych z których został sporządzony raport dotyczący tego zagadnienia.
Według wyników badania 34,3 % rolników orientuje się czym jest rolnictwo precyzyjne. Dla porównania przeszło 82 % gospodarstw rolnych w Niemczech korzysta z najnowszych technologii lub aplikacji cyfrowych takich jak wykorzystanie narzędzi satelitarnych. Nasze polskie dane są jednak niepokojące. Musimy wszyscy podejść bardzo odpowiedzialnie do tematu edukacji naszych rolników z zakresu nowych technologii.

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Tak jak w latach ubiegłych, również w tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wspierał finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W roku 2021 trzy jednostki OSP z terenu naszej gminy otrzymały dofinasowanie na łączną kwotę 10 tys. zł.
Pomoc ta, w obecnej trudnej sytuacji walki z pandemią w pewnym stopniu odciąża budżet gminy, przeznaczony na ochronę przeciwpożarową.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt z działania 8.6 pt. „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny” informujemy, że pierwszeństwo będą miały osoby znajdujące się na liście rezerwowej w ramach projektu z działania 5.1 pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny". Wnioski mieszkańców z listy rezerwowej zostaną ponownie ocenione według regulaminu nowego projektu.
Osoby znajdujące się na wspomnianej liście, po zapoznaniu się z REGULAMINEM oraz innymi dokumentami załączonymi poniżej, proszone są o dostarczenie kopii faktury na podstawie której zostanie określone zużycie energii w 2020 r. i moc instalacji.

W przypadku rezygnacji prosimy o informację pisemną.

Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała 8920573 zł

Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na projekt „Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny”.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 12.11.2021r. Szczegóły

Gmina Juchnowiec Kościelny będzie ubiegała się o granty na sprzęt komputerowy w konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Granty będą przeznaczone na zakup laptopów oraz niezbędnego oprogramowania dla uczniów  pochodzących z rodzin pegeerowskich.
W terminie do 29 października 2021 r. do godz. 15.30 zbieramy oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci i pełnoletnich uczniów wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wzory do pobrania poniżej).