Gmina Juchnowiec Kościelny planuje aplikować o bezzwrotne dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowaniem mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.
Dofinansowanie przyznane zostanie po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński i Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka zapraszają uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Celem ww. Konkursu jest m.in. rozwijanie wiedzy uczniów na temat najnowszej historii Polski, umacnianie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz inspirowanie jej do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych pozwalających na pełne zrozumienie wydarzeń i zachodzących procesów historycznych.

Od dnia 1 stycznia 2023 r., stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 64 zł od gospodarstwa domowego. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), którzy kompostują bioodpady (w tym odpady zielone) w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części ww. opłaty w wysokości 5 zł. W tym celu, w  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy oświadczyć że posiada się kompostownik przydomowy i kompostuje się w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. Bioodpady podlegające kompostowaniu nie będą odbierane przez przedsiębiorcę. W przypadku stwierdzenia, ze właściciel nieruchomości nie kompostuje bioodpadów, Wójt Gminy wyda decyzję określającą utratę zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.
Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Nasz Zabytek” prowadzonego przez Fundację Most the Most powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystywany przez lokalną społeczność.
Zwycięski projekt uzyska dofinansowanie od Fundacji Most the Most do 1000000PLN.

Informujemy, że z dniem 7 lutego 2023 roku zmianie ulega cena zakupu preferencyjnego paliwa stałego węgla kamiennego - sortyment orzech, która wynosi 1740 zł za 1 tonę.
Cena groszku nie ulega zmianie i wynosi 1840 zł za 1 tonę.

Ponadto przypominamy, że mieszkańcy, którzy złożyli wnioski na zakup węgla kamiennego i których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, prowadzony jest rachunek bankowy do dokonywania wpłat o numerze:
71 8074 0003 0000 1661 2000 1140 Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

Wpłat należy dokonywać na wyżej wymieniony numer rachunku z dopiskiem „zakup węgla  …” – podając imię i nazwisko wnioskującego o zakup węgla.
Informacje w zakresie zakupu węgla można uzyskać pod nr tel. 85 713 28 84 lub 697 011 593.

Szanowni Państwo, na prośbę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w związku z warunkami pogodowymi i zimową aurą przypominamy, że w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków poprzez m.in. odśnieżanie dachów, balkonów i usuwanie nawisów lodowych oraz sopli.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku  dzieci i młodzieży poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowym jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  
Termin składania ofert – do dnia 10 lutego 2023 r.

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

W trosce o bezpieczeństwo i spokój zwierząt domowych i dzikich apelujemy i zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy do nieużywania materiałów pirotechnicznych takich jak petardy i fajerwerki. Zbliża się Sylwester, który wielu ludziom kojarzy się z zabawą, radością i świętowaniem. Natomiast dla zwierząt jest to okres ogromnego stresu. Zwierzęta mają bardziej wyostrzone zmysły, zwłaszcza zmysł słuchu oraz zupełnie inną percepcję. Podczas wybuchów sztucznych ogni i petard, którym towarzyszy huk i rozbłyski, zwierzęta wpadają w panikę. Zwierzęta w panice mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, stanowiąc potencjalnie zagrożenie dla siebie i innych zwierząt.

Informujemy, że dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski na zakup węgla kamiennego/ekogroszku i których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, prowadzony jest rachunek bankowy do dokonywania wpłat:
71 8074 0003 0000 1661 2000 1140
Wpłaty dokonujemy na wyżej wymieniony numer rachunku z dopiskiem „zakup węgla za …” – podając imię i nazwisko wnioskującego o zakup węgla.
Wpłat dokonują osoby, do których wcześniej zadzwoni pracownik urzędu gminy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Firma VIA VISTULA wraz ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowuje dla Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który wskaże kierunki oraz możliwości działań i rozwoju systemu transportowego w obszarze BOF, co przełoży się na poprawę funkcjonowania systemu transportowego, w tym podróży alternatywnymi do samochodu osobowego, środkami transportu.